View Sidebar

 
  • youtube
 
Nou impost d’emissions de CO2 que grava els vehicles a Catalunya

Nou impost d’emissions de CO2 que grava els vehicles a Catalunya

08/09/2021 08:49

Qui està obligat al pagament?

• Les persones físiques i jurídiques que siguin titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta) amb domicili fiscal a Catalunya en 2020.
• Les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya, però que tinguin un establiment, sucursal o oficina i vehicles registrats a Catalunya durant el 2020.

Què s’entén per titular del vehicle?

La persona identificada amb aquesta condició en el Registre de vehicles. En el cas de transmissió del vehicle, està obligat al pagament de l’impost per tot el període impositiu qui sigui titular en la data de meritació de l’impost (últim dia del període impositiu), sense perjudici dels pactes privats que hi hagi entre les parts.

Quins vehicles estan exempts de tributar?

Vehicles 100%, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats per a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor), així com els vehicles històrics i clàssics.

Com es gestiona l’impost?

Des de l’1 de setembre de 2021 es pot accedir al pagament de l’impost mitjançant el següent enllaç, accedint amb el NIF i matrícula o bé amb identificació fiscal:

https://atc.gencat.cat/ca/tributs/impost-emissions-vehicles/acces-padro/

(Font: Escotrimer)